گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 13 / 3 / 1397 لغایت 19 / 03 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 جبرانی 1397/3/13 12-14 حسین رضوانی نیکابادی 523407 فیزیک2 ساختمان اسرار--در کلاس 222 1397/3/8 کلاس222
2 جبرانی 1397/3/13 12-14 حسین سیدیان 583404 برنامه نویسی کامپیوتر ساختمان اسرار--در کلاس 131 1397/3/13 کلاس 131
3 کنسلی 1397/3/13 12-14 عادل قاضی خانی 89331606 داده کاوی ساختمان اسرار 1397/3/13
4 کنسلی 1397/3/13 14-16 عادل قاضی خانی 89222101 سمینار ساختمان اسرار 1397/3/13
5 کنسلی 1397/3/13 18-20 مجید صنعتگر 554402 آمار و کاربرد آن در مدیریت ساختمان اسرار 1397/3/8
6 جبرانی 1397/3/13 15-17 عبدالرضا اصغری 452754 حقوق جزای اختصاصی (۱) ساختمان اسرار--در کلاس 132 1397/3/12 کلاس 132 از ساعت 15:30 الی 17
http://fava.imamreza.ac.ir/classboard