گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 23 / 9 / 1396 لغایت 29 / 09 / 1396

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1396/9/23 18-20 سیدمحمدحسین سیدکاشی 94832301 روش تحقیق(جبرانی کارشناسی) ساختمان اسرار 1396/9/23
2 جبرانی 1396/9/23 18-20 محمد جعفری نژاد 563718 اقتصاد مهندسي ساختمان اسرار--در کلاس 211 1396/9/23 امتحان میانترم - کلاس 211
3 جبرانی 1396/9/25 12-14 رضا عصاران دربان 572607 بیو شیمی ساختمان اسرار--در کلاس 222 1396/9/18 کلاس222
4 جبرانی 1396/9/25 14-16 امید بهبودی 603609 بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی ساختمان اسرار--در کلاس 223 1396/9/12 کلاس 223
5 جبرانی 1396/9/25 16-18 رضا تنهای مقدم گلشیخی 603503 احکام کسب و کار ساختمان اسرار--در کلاس 228 1396/9/18 کلاس228
6 جبرانی 1396/9/25 18-20 علی سیبویه 623708 مدیریت کارخانه ساختمان اسرار--در کلاس 225 1396/9/22 کلاس 225
7 جبرانی 1396/9/26 8-10 ُسید عابد حسینی 94831602 پردازش سیگنالهای پزشکی ساختمان اسرار--در کلاس 136 1396/9/18 کلاس136
8 جبرانی 1396/9/26 8-10 جواد آبسالان 523402 ریاضی2 ساختمان اسرار--در کلاس 111 1396/9/19 کلاس111
9 جبرانی 1396/9/26 10-12 ُسید عابد حسینی 94831602 پردازش سیگنالهای پزشکی ساختمان اسرار--در کلاس 136 1396/9/18 کلاس136
10 جبرانی 1396/9/26 12-14 محمدعلی سردار 812710 فیزیولوژی ورزشی (1) ساختمان اسرار--در کلاس 133 1396/9/19 کلاس 133
11 جبرانی 1396/9/26 12-14 مجتبی فرخی استاد 654701 اصول مديريت مالي 1 ساختمان اسرار--در کلاس 112 1396/9/13 کلاس112
12 جبرانی 1396/9/26 14-16 امید بهبودی 633608 بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی ساختمان اسرار--در کلاس 223 1396/9/14 کلاس ساعت 14:30 برگزار می گردد
13 جبرانی 1396/9/26 16-18 رضا کارآمد 521401 آزمایشگاه فیزیک 1 ساختمان اسرار--در کلاس 121 1396/9/12 کلاس121
14 جبرانی 1396/9/26 18-20 امیر بکائیان 603502 ریاضیات پایه ساختمان اسرار--در کلاس 136 1396/9/18 کلاس136
15 جبرانی 1396/9/27 10-12 محمدعلی سردار 812707 تغذيه ورزشي ساختمان اسرار--در کلاس 133 1396/9/19 کلاس 133
16 جبرانی 1396/9/27 12-14 محمد یزدانی 472715 ترجمه پيشرفته (1) ساختمان اسرار--در کلاس 229 1396/9/13 کلاس229
17 جبرانی 1396/9/27 14-16 سعید شعرباف تبریزی 89330805 مباحث ویژه در مهندسی کامپیوتر (محاسبات نرم) ساختمان اسرار--در کلاس 316 1396/9/13 کلاس316
18 جبرانی 1396/9/27 14-16 سیدمجتبی دیانت مقدم 653404 اصول حسابداري 2 ساختمان اسرار--در کلاس 137 1396/9/20 کلاس 137
19 جبرانی 1396/9/27 18-20 سعید آماره 521601 کارگاه برق ساختمان اسرار--در کلاس 101 1396/9/23 کلاس 101
20 جبرانی 1396/9/27 18-20 علی رفیعی 553403 مباني جامعه شناسي ساختمان اسرار--در کلاس 132 1396/9/20 کلاس 132
21 جبرانی 1396/9/28 16-18 محمد یزدانی 472715 ترجمه پيشرفته (1) ساختمان اسرار--در کلاس 222 1396/9/13 کلاس222
22 جبرانی 1396/9/29 12-14 محمد یزدانی 89722408 نقد و بررسی آثار ترجمه شده ساختمان اسرار--در کلاس 229 1396/9/8 کلاس 229
23 جبرانی 1396/9/29 14-16 ابراهیم دانشی فر 94832127 شبکه های عصبی مصنوعی ساختمان اسرار--در کلاس 136 1396/9/11 کلاس 136
24 کنسلی 1396/9/29 16-18 علی سیبویه 623708 مدیریت کارخانه ساختمان اسرار 1396/9/22
fava.imamreza.ac.ir/classboard