گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 29 / 7 / 1396 لغایت 04 / 08 / 1396

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1396/7/29 16-18 مهدی مرادی 91721001 حسابرسی پیشرفته ساختمان اسرار 1396/7/29
2 جبرانی 1396/7/29 18-20 علی روحانی بسطامی 581203 آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال ۱ ساختمان اسرار--در کلاس 142 1396/7/16 کلاس142
3 جبرانی 1396/7/30 10-12 جواد آبسالان 523402 ریاضی2 ساختمان اسرار--در کلاس 111 1396/7/23 کلاس111
4 جبرانی 1396/7/30 12-14 جواد آبسالان 603507 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ساختمان اسرار--در کلاس 111 1396/7/23 کلاس111
5 جبرانی 1396/7/30 14-16 جواد آبسالان 523401 ریاضی 1 ساختمان اسرار--در کلاس 111 1396/7/23 کلاس111
6 کنسلی 1396/7/30 16-18 رضا تنهای مقدم گلشیخی 633505 احکام کسب و کار ساختمان اسرار 1396/7/1
7 کنسلی 1396/7/30 16-18 محمد مهدی قمیان 92522301 زبان تخصصی(جبرانی کارشناسی) ساختمان اسرار 1396/7/1
8 جبرانی 1396/7/30 18-20 امیر بکائیان 603502 ریاضیات پایه ساختمان اسرار--در کلاس 122 1396/7/23 کلاس 122
9 جبرانی 1396/8/1 16-18 باقر مقدس زاده بزاز 603508 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (۱) ساختمان اسرار--در کلاس 122 1396/7/26 کلاس 122
10 جبرانی 1396/8/1 18-20 باقر مقدس زاده بزاز 523405 آمار و احتمالات مهندسی ساختمان اسرار--در کلاس 122 1396/7/26 کلاس 122
11 کنسلی 1396/8/3 10-12 سید مهدی ضابطیان حسینی 583603 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ۱ ساختمان اسرار 1396/7/26
12 جبرانی 1396/8/3 16-18 محمد اسحاق نژاد 523401 ریاضی 1 ساختمان اسرار--در کلاس 128 1396/7/17 کلاس128
13 جبرانی 1396/8/3 18-20 سید مهدی ضابطیان حسینی 583603 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ۱ ساختمان اسرار--در کلاس 131 1396/7/26 کلاس 131
14 جبرانی 1396/8/4 18-20 سیدعلی عادل رستخیز 603604 مدیریت مالی (۱) از منظر اسلام ساختمان اسرار--در کلاس 224 1396/7/27 کلاس224
fava.imamreza.ac.ir/classboard