گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 23 / 3 / 1398 لغایت 25 / 03 / 1398

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 جبرانی 1398/3/23 12-14 حسین رضوانی نیکابادی 523407 فیزیک2 ساختمان اسرار--در کلاس 137 1398/3/12
2 کنسلی 1398/3/23 12-14 حسین بلوچی 602803 اصول و مبانی کارآفرینی ساختمان اسرار 1398/3/21
3 جبرانی 1398/3/23 12-14 امین درخشان 573815 پدیده های بیوالکتریک ساختمان اسرار--در کلاس 134 1398/3/9
4 جبرانی 1398/3/23 14-16 محمدرضا رفیعی ثانی 41 ریاضی پیش دانشگاهی ساختمان اسرار--در کلاس 139 1398/3/19
5 جبرانی 1398/3/23 16-18 رضا واحدالعین 633506 اصول حسابداری (۲) ساختمان اسرار 1398/3/12
6 جبرانی 1398/3/23 13-15 علی رئیسی 472710 نامه نگاري ساختمان اسرار--در کلاس 132 1398/3/13
7 جبرانی 1398/3/25 10-12 مصطفی باقرزاده 523407 فیزیک2 ساختمان اسرار--در کلاس 226 1398/3/21
8 جبرانی 1398/3/25 12-14 مصطفی باقرزاده 523407 فیزیک2 ساختمان اسرار--در کلاس 226 1398/3/21
http://fava.imamreza.ac.ir/classboard