گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 22 / 5 / 1397 لغایت 28 / 05 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1397/5/22 8-10 عباسعلی علی زاده 243 تاریخ امامت (تاریخ اسلام) ساختمان اسرار 1397/5/22
http://fava.imamreza.ac.ir/classboard