گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 25 / 7 / 1397 لغایت 31 / 07 / 1397

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 کنسلی 1397/7/26 8-10 کاظم یوسفی 306 زبان خارجی عمومی(غیرمهندسی) ساختمان اسرار 1397/7/24
2 کنسلی 1397/7/26 10-12 کاظم یوسفی 89722410 کارگاه ترجمه ساختمان اسرار 1397/7/24
3 کنسلی 1397/7/26 12-14 کاظم یوسفی 306 زبان خارجی عمومی(غیرمهندسی) ساختمان اسرار 1397/7/24
4 کنسلی 1397/7/26 14-16 سعید سیدحسین زاده یزدی 603503 احکام کسب و کار ساختمان اسرار 1397/7/25
5 جبرانی 1397/7/26 14-16 یاسر حاج زاده 633707 مدیریت پروژه ساختمان اسرار--در کلاس 222 1397/7/19 کلاس 222
6 جبرانی 1397/7/26 16-18 سعید سیدحسین زاده یزدی 603503 احکام کسب و کار ساختمان اسرار--در کلاس 131 1397/7/25 کلاس 131
7 جبرانی 1397/7/29 14-16 مهدی حسین پور 553417 رفتار سازمانی ساختمان اسرار--در کلاس 313 1397/7/24 کلاس 313
8 کنسلی 1397/7/30 16-18 علی خلیل زاده 663721 بيمه اموال 1 ساختمان اسرار 1397/7/24
9 جبرانی 1397/8/1 14-16 مهدی یوسف زاده اقدم 543717 نظريه زبانها و ماشين ها ساختمان اسرار--در کلاس 228 1397/7/24 کلاس 228
http://fava.imamreza.ac.ir/classboard