گزارش تشکیل کلاس ها

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش تشکیل کلاسها از امروز مورخ 18 / 3 / 1396 لغایت 24 / 03 / 1396

ردیفنوع اعلامتاریخ جلسه جبرانی/کنسلی/فوق العادهساعتنام استادکد درسنام درسمکان برگزاریتاریخ اعلامتوضیحات
1 جبرانی 1396/3/18 10-12 محمد جعفر عطارزاده طوسی 104 تربیت بدنی ساختمان اسرار--در کلاس 0 1396/3/18 امتحان کتبی. کلاس 113.ساعت 11
2 جبرانی 1396/3/18 10-12 حامد ارشد 593833 مبانی رایانش امن ساختمان اسرار--در کلاس 112 1396/3/17 کلاس112
3 جبرانی 1396/3/18 10-12 صالح لشکری 573603 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی ساختمان اسرار--در کلاس 136 1396/3/10 کلاس136
4 جبرانی 1396/3/18 12-14 حامد ارشد 593833 مبانی رایانش امن ساختمان اسرار--در کلاس 112 1396/3/17 کلاس112
5 جبرانی 1396/3/18 12-14 صالح لشکری 573603 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی ساختمان اسرار--در کلاس 136 1396/3/10 کلاس136
fava.imamreza.ac.ir/classboard